محل برگزاری: خیابان شهید نامجو (دوم لشگر) - اتاق بازرگانی گرگان

بالا