گنبد کاووس- بلوار دانشجو - انتهای خیابان شهدای شرقی- بعد از خیابان پیام - مرکز علمی کاربردی گنبد دو

بالا