آشنایی با قوانین، مقررات واردات با تدریس دکتر ناصری و با حضور 173 نفر در 7 بهمن 1401 برگزار شد.

هیچ فایلی برای این دوره اضافه نشده است!

بالا