آموزش مجازی آشنایی با ساختارها و فرصتهای تجاری پاکستان با تدریس آقای سیدرضا سیدآقازاده و با حضور 127 نفر در 24 خرداد1402 برگزار شد.

هیچ فایلی برای این دوره اضافه نشده است!

بالا