آشنایی با ساختارها و فرصتهای تجاری چین با تدریس آقای سیدرضا سیدآقازاده و با حضور 180 نفر در تاریخ 27 خرداد1402 برگزار گردید.

هیچ فایلی برای این دوره اضافه نشده است!

بالا