آشنایی با اصطلاحات تجاری بین المللی ( اینکوترمز2020) با تدریس دکتر کریم رسولی و با حضور 100 نفر در تاریخ 1400/3/4 برگزار شد

هیچ فایلی برای این دوره اضافه نشده است!

بالا