دوره آموزشی توانمندسازی شکلی و محتوایی هیات برای حضور در اکسپو دبی با تدریس دکتر مهرداد زواره محمدی -دکتر محمدشیرکوند -جناب آقای رامین آذر منش با حضور ۱۵۳ نفر با همکاری مشترک اتاق گرگان، بیرجند و بجنورد در ۴ مهر ۱۴۰۰ برگزار شد.

هیچ فایلی برای این دوره اضافه نشده است!

بالا