اصول تشریفات و مذاکرات در تجارت بین الملل با تدریس با تدریس دکتر محمد شیرکوند با حضور 110 نفر در 24 مرداد 1400 برگزار شد

هیچ فایلی برای این دوره اضافه نشده است!

بالا