تقویم آموزشی اتاق گرگان در آبان و آذر 99
تقویم آموزشی اتاق گرگان در آبان و آذر 99
تقویم آموزشی اتاق گرگان در مهر 99
تاق بازرگانی گرگان، در نظر دارد  شش دوره بازرگانی در مهر ماه ۹۹ بصورت  مجازی&...
تقویم آموزشی سال 1398
تقویم آموزشی 6 ماهه اول اتاق بازرگانی گرگان
سمینار اصول و فنون مذاکره
سمینار آموزشی بازریابی تلفنی
بالا