مقالات

کمیسیون توسعه صادرات غیرنفتی

معرفی کمیسیون توسعه صادرات

صحنه تجارت هر کشور بایستی تجلی گاه پاک دستی، تلاش، همیت ملی در فضای بدون رانت و شفاف باشد. ازآنجا که لازمه توسعه صادرات هر کشور تابع عواملی از جمله کیفیت و توان رقابت پذیری است، کمیسیون با پایش فضای کسب و کار، زیرساختهای اقتصادی، نهادی، فنی و استراتژی های تجاری، موانع پیش رو را شناسایی و در کنار دولت برای حل آن به منظور توسعه صادرات به عنوان تنها راه خروج از رکود غیرتورمی گام بردارد.  

شرح اهم وظایف

•    پایش فضای کسب و کار در حوزه صادرات
•    ارتقاء تولید با کیفیت و رقابت پذیر
•    سامان بخشی به بازار ارز

اهداف و برنامه ها

* تدوین استراتژی توسعه صادرات 

* پیگری مطالبات صادرکنندگان از دولت

بالا