درباره اتاق
خدمات الکترونیک
معرفی استان
تشکل ها
فعالین اقتصادی

ضرورت حضور هر سه عضو کمیسیون های بدوی و حل اختلاف امور مالیاتی

عضو محترم اتاق بازرگانی گرگان

باتوجه به الزام و ضرورت حضور هر سه عضو کمیسیون های بدوی و حل اختلاف امور مالیاتی در صورت عدم حضور فیزیکی هر یک از نمایندگان مربوطه در قسمت اعلام نظر مودی قید نمایید به علت عدم حضور نماینده بند 1 یا 2 یا 3 جلسه رسمیت ندارد و پس از امضاء جلسه را ترک کنید تا جلسه به صورت قانونی تجدید گردد.


https://edu.gccim.com/blog/1002

ارسال نظر

بالا