درباره اتاق
خدمات الکترونیک
معرفی استان
تشکل ها
فعالین اقتصادی

قانون ثبت تشکل ها

قانون ثبت تشکل ها

تأسیس، توسعه و تقویت تشکل های اقتصادی و برقراری ارتباط با تشکل ها و رفع موانع و مشکلات مترتب بر آنها از دیر باز بخشی از وظایف اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران به عنوان قانونی ترین، بین المللی ترین، و فراگیر ترین نهاد و نماد بخش خصوصی کشور بوده است. تأسیس تشکل های موضوعی بعضاً با سابقه 50 یا 60 ساله در اتاق ایران بهترین گواه بر این مدعا است. بند ک ماده 5 قانون اتاق بازرگانی و صنایع و معادن جمهوری اسلامی ایران نیز تشکیل سندیکاهای تولیدی، اتحادیه های صادراتی و وارداتی و انجمن های خدماتی در زمینه فعالیتهای بازرگانی صنعتی، معدنی و خدماتی را جزو وظایف و اختیارات اتاق ایران منظور کرده است. در سالهای گذشته (1374) هیأت نمایندگان وقت با اختیارات حاصل از بند (د) ماده (16) قانون تشکیل اتاق، کمیسیون تشکل ها را به عنوان یکی از کمیسیون های تخصصی مشورتی ایجاد نموده است. در سالهای اخیر نیز، ابلاغیه سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی توسط مقام معظم رهبری و تصویب قانون اجرای این سیاستها توسط مجلس محترم شورای اسلامی و عزم و اراده حاکمیت مبنی بر آزاد سازی اقتصادی، وظایف سنگین تر و مسئولیت خطیری را در عرصه ایجاد تحولات اقتصادی بر اتاق ایران گذارده است.در چنین شرایطی جناب آقای دکتر نهاوندیان رئیس محترم اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران در سال 1386 واحدی را مستقلاً با عنوان واحد امور تشکل ها پایه گذاری نمودند.این اداره ماموریت دارد

تا در راستای کمک به اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی، دستیابی به اهداف سند چشم انداز و ضرورت هماهنگی و انطباق با فضای نوین کسب و کار جهانی و تقویت و توسعه فعالیتهای تشکلی و همچنین لزوم باز تعریف و بازشناسی جایگاه تشکل ها، امر ساماندهی تشکل های اقتصادی، ایجاد نظام و ساختار مناسب برا ی آنها و بطور کلی تهیه نقشه راه تشکلی را در صدر فعالیتهای خود قرار دهد.

 

شیوه نامه فرآیندخدمات آگهی، ثبت، تاسیس و تغییرات تشکلهای اقتصادی اتاق دراداره ثبت شرکتها و روزنامه رسمی

 

ماده1- تاسیس تشکل های ملی:

باتوجه به اینکه دبیرخانه موقت تاسیس تشکل های اقتصادی ملی در اتاق و در معاونت تشکلها ایجاد می شود، فرآیند ثبت وتاسیس این تشکل ها به شرح ذیل انجام می پذیرد:

 1. دریافت موافقت اصولی
 2. ایجاد دبیرخانه موقت و انتشار آگهی فراخوان توسط تشکلها و ثبت نام از واجدین شرایط
 3. برگزاری مجمع عمومی موسسین با حضور نماینده اتاق ایران
 4. تکمیل مدارک از جمله صورتجلسات موسسین و هیات مدیره و اساسنامه و مدارک شناسایی اعضاء
 5. ارسال مدارک به اداره ثبت شرکتها و انجام فرآیند ثبت، تاسیس توسط معاونت تشکل ها در سامانه اداره ثبت شرکتها
 6. دریافت شناسه ملی و شماره ثبت
 7. اعلام کتبی آگهی تاسیس ثبت و روزنامه رسمی به تشکل ذیربط

تبصره: کلیه آگهی های تاسیس در روزنامه کثیرالانتشار و روزنامه رسمی و مراحل ثبت نام در اداره ثبت شرکت ها تا زمان تاسیس و ثبت در اداره ثبت شرکتها به عهده اتاق ایران می باشد (از محل بودجه معاونت) و هزینه های مربوط به آن توسط اتاق پرداخت می گردد.

ماده2- تاسیس تشکل های استانی

با توجه به اینکه دبیرخانه موقت تاسیس تشکل های اقتصادی استانی در اتاق های سراسرکشور ایجاد میشود، فرآیند ثبت و تاسیس این تشکل ها به شرح ذیل انجام می پذیرد:

 1. دریافت موافقت اصولی از اتاق ایران توسط اتاق مربوطه
 2. ایجاد دبیرخانه موقت وانتشار آگهی فراخوان توسط اتاق های شهرستان و ثبت نام از واجدین شرایط
 3. برگزاری مجمع عمومی موسسین با حضور نماینده اتاق شهرستان و اتاق ایران
 4. تکمیل مدارک از جمله صورتجلسات موسسین و هیات مدیره و اساسنامه و مدارک شناسایی اعضاء توسط اتاق مربوطه و ارسال یک نسخه از مدارک تایید شده به معاونت تشکل های اتاق ایران توسط اتاق مربوطه
 5. دریافت مجوز ثبت، تاسیس از معاونت تشکل های اتاق ایران
 6. ارسال مدارک به اداره ثبت شرکتهای استان ذیربط و انجام فرآیند ثبت، تاسیس توسط اتاق های شهرستان در سامانه اداره ثبت شرکتهای استانی

تبصره: آن دسته از استانها که قادر به انجام فرآیند ثبت نمی باشند با همکاری اتاق ایران انجام شود

 1. دریافت شناسه ملی و شماره ثبت توسط اتاق شهرستان
 2. اعلام کتبی آگهی تاسیس ثبت به تشکل ذیربط توسط اتاق مربوطه
 3. انجام فرآیند چاپ آگهی روزنامه راسا توسط تشکل تاسیس شده و ارسال یک نسخه آگهی روزنامه تاسیس به اتاق ایران (معاونت تشکلها) واتاق های شهرستان

تبصره1- کلیه آگهی های تاسیس در روزنامه کثیرالانتشار و روزنامه رسمی و مراحل ثبت نام در اداره ثبت شرکت ها تا زمان تاسیس و ثبت در اداره ثبت شرکتها به عهده اتاق شهرستان می باشد و هزینه های مربوط به آن توسط اتاق شهرستان پرداخت می گردد.

ماده3- ثبت تغییرات تشکل های ملی:

منظور از تغییرات تشکل های اقتصادی ملی، برگزاری مجامع (عمومی فوق العاده، عمومی عادی سالیانه، عمومی عادی بطور فوق العاده، هیات مدیره) می باشد که فرآیند تغییرات به شرح ذیل انجام می پذیرد:

 1. تایید مدارک مجامع و مصوبات هیات مدیره توسط معاونت تشکلهای اتاق ایران.
 2. صدور مجوز ثبت برای تشکل مربوطه، توسط اتاق ایران و ارسال آن از طریق اتوماسیون به تشکل
 3. فرآنید انجام ثبت تغییرات مجامع و هیات مدیره در سامانه اداره ثبت شرکتها، توسط تشکل مربوطه به استناد مجوز فوق(بند2) انجام خواهد پذیرفت.
 4. ارسال یک نسخه اصل آگهی روزنامه رسمی توسط تشکل مربوطه به اتاق ایران

تبصره: کلیه هزینه های مربوط به ثبت تغییرات و روزنامه رسمی به عهده تشکل ملی مربوطه می باشد.

ماده4-ثبت تغییرات تشکل های استانی:

منظور از تغییرات تشکل های اقتصادی استانی، برگزاری مجامع (عمومی فوق العاده، عمومی عادی سالیانه، عمومی عادی بطور فوق العاده، هیات مدیره) می باشد که فرآیند تغییرات توسط اتاق های شهرستان به شرح ذیل انجام می پذیرد:

 1. تایید مدارک توسط نماینده اتاق شهرستان، ارسال مدارک و مستندات مربوط به مجامع (صورتجلسات، لیست اعضاء آگهی فراخوان، اساسنامه) توسط اتاق های شهرستان به معاونت تشکل های اتاق ایران
 2. بررسی مدارک توسط نماینده معاونت تشک های اتاق ایران
 3. صدور مجوز ثبت تغییرات مجامع و هیات مدیره تشکل های استانی در سامانه اداره ثبت شرکتها استان به استناد مجوز فوق(بند3) توسط تشکل مربوطه انجام خواهد پذیرفت
 4. ارسال یک نسخه اصل آگهی تغییرات روزنامه رسمی تشکل مربوطه توسط اتاق شهرستان به اتاق ایران

تبصره: کلیه هزینه های مربوط به ثبت تغیررات و روزنامه رسمی به عهده تشکل استانی مربوطه می باشد.

ماده5- تشکل های ثبت شده در سایر مراجع (الحاقی)

اتاق ایران به منظور ثبت تغییرات تشکل های الحاقی براساس مدارک و مستندات ارائه شده، صرفا مجوز ثبت صادر خواهد نمود و هیچگونه مسئولیتی در خصوص چاپ آگهی روزنامه رسمی نخواهد داشت.

لذا ضروری است کلیه تشکل های الحاقی نسبت به تعیین تکلیف وضعیت ثبتی خود نزد اداره ثبت شرکتها و دریافت شناسه ملی و شماره ثبت اقدام نمایند در غیر اینصورت اتاق ایران هیچگونه مسئولیتی در این خصوص نخواهد داشت و همانند ماده 3 و 4 این شیوه نامه اقدام خواهد نمود.

ماده6- این شیوه نامه در 6 ماده و 5 تبصره درمورخ 07/07/1398 به تاییدوتصویب هیات راهبردی رسید وازتاریخ تصویب لازم الاجرا می باشد.

بالا