درباره اتاق
خدمات الکترونیک
معرفی استان
تشکل ها
فعالین اقتصادی
مصوبات پنجاهمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان گلستان

مصوبات پنجاهمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان گلستان جهت بهره برداری در فایل پیوست می باشد.

مصوبات چهل و نهمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان گلستان

مصوبات چهل و نهمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان گلستان جهت بهره برداری در فایل پیوست می باشد.

مصوبات چهل و هشتمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان گلستان

مصوبات چهل و هشتمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان گلستان  

مصوبات چهل و هفتمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان گلستان

گزارش و مصوبات چهل و هفتمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان گلستان

مصوبات چهل و ششمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان گلستان

مصوبات چهل و ششمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان گلستان در تاریخ  99/12/28فایل PDF به پیوست می باشد

مصوبات چهل و پنجمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان گلستان

مصوبات چهل و پنجمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان گلستان در تاریخ  99/12/9فایل PDF به پیوست می باشد

مصوبات چهل و چهارمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان گلستان

مصوبات چهل و چهارمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان گلستان در تاریخ  99/11/21صورت فایل PDF به پیوست می باشد

مصوبات چهل و سومین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان گلستان

مصوبات چهل و سومین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان گلستان در تاریخ  99/11/20صورت فایل PDF به پیوست می باشد

مصوبات چهل و دومین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان گلستان

مصوبات چهل و دومین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان گلستان در تاریخ  99/10/16به صورت فایل PDF به پیوست می باشد.

مصوبات چهل و یکمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان گلستان

مصوبات چهل و یکمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان گلستان در تاریخ  26/9/99 به صورت فایل PDF به پیوست می باشد.

مصوبات چهلمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان گلستان

مصوبات چهلمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان گلستان در تاریخ  18/8/99 به صورت فایل PDF به پیوست می باشد.

مصوبات سی و نهمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان گلستان

مصوبات سی و نهمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان گلستان در تاریخ  21/7/99 به صورت فایل PDF به پیوست می باشد.

مصوبات سی و هشتمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان گلستان

مصوبات سی و هشتمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان گلستان در تاریخ  14/7/99 به صورت فایل PDF به پیوست می باشد.

مصوبات سی و هفتمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان گلستان

مصوبات سی و هفتمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان گلستان در تاریخ  27/6/99 به صورت فایل PDF به پیوست می باشد.

مصوبات سی و ششمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان گلستان

مصوبات سی و ششمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان گلستان در تاریخ  15/5/99 به صورت فایل PDF به پیوست می باشد.

بالا