درباره اتاق
خدمات الکترونیک
معرفی استان
تشکل ها
فعالین اقتصادی

مصوبات چهل و هشتمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان گلستان

دسته بندی مصوبات شورای گفتگو / 1400/3/25

مصوبات چهل و هشتمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان گلستان

 

فایل ها


https://edu.gccim.com/blog/1201

ارسال نظر

بالا