درباره اتاق
خدمات الکترونیک
معرفی استان
تشکل ها
فعالین اقتصادی

مصوبات چهل و پنجمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان گلستان

دسته بندی مصوبات شورای گفتگو / 1400/1/16

مصوبات چهل و پنجمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان گلستان در تاریخ  99/12/9فایل PDF به پیوست می باشد

فایل ها


https://edu.gccim.com/blog/1115

ارسال نظر

بالا