درباره اتاق
خدمات الکترونیک
معرفی استان
تشکل ها
فعالین اقتصادی

هیئت نمایندگان - دوره نهم

علی محمد چوپانی

علی محمد چوپانی

رئیس و عضو هیئت رئیسه
امیر یوسفی

امیر یوسفی

نایب رئیس و عضو هیئت رئیسه
ارزاجان شمالی

ارزاجان شمالی

نایب رئیس دوم و عضو هیئت رئیسه
رضا مبصری

رضا مبصری

دبیر هیئت رئیسه و عضو هیئت رئیسه
هوشنگ آخوندی

هوشنگ آخوندی

خزانه دار و عضو هیئت رئیسه
علی صفرنژاد

علی صفرنژاد

هیئت نمایندگان
محمدعلی افضلی

محمدعلی افضلی

هیئت نمایندگان
فرخ قبادی

فرخ قبادی

هیئت نمایندگان
رحمان  قره باش

رحمان قره باش

هیئت نمایندگان
امیر عابدی

امیر عابدی

هیئت نمایندگان
عبدالحلیم ماهری

عبدالحلیم ماهری

هیئت نمایندگان
حاج محمد زاودی

حاج محمد زاودی

هیئت نمایندگان
روح اله شاهینی

روح اله شاهینی

هیئت نمایندگان
عبدالصمد آخوندنژاد

عبدالصمد آخوندنژاد

هیئت نمایندگان
حکیم آل جلیل

حکیم آل جلیل

هیئت نمایندگان
بالا