درباره اتاق
خدمات الکترونیک
معرفی استان
تشکل ها
فعالین اقتصادی

مصوبات چهل و دومین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان گلستان

دسته بندی مصوبات شورای گفتگو / 1399/11/16

مصوبات چهل و دومین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان گلستان در تاریخ  99/10/16به صورت فایل PDF به پیوست می باشد.

فایل ها


https://edu.gccim.com/blog/1072

ارسال نظر

بالا