درباره اتاق
خدمات الکترونیک
معرفی استان
تشکل ها
فعالین اقتصادی

تمدید مهلت ایفای تعهد ارزی تا پایان مرداد 1400

دسته بندی اطلاعیه / 1400/5/11

به پیوست تصویر نامه معاون محترم وزیر و رئییس کل سازمان توسعه تجارت ایرات و رئیس کمیته اقدام ارزی درخصوص افزایش مهلت ایفای تعهدات ارزی صادرات سال 1398 تا پایان مردادماه 1400 تمدید گردید، می باشد. 

صادر کنندگان تا 31 مرداد ماه مهلت دارند بر اساس مفاد بسته سیاستی برگشت ارز حاصل از صادرات سالهای 1400-1397نسبت به رفع تعهد ارزی سال 1398 خود اقدام نمایند


https://edu.gccim.com/blog/1235

ارسال نظر

بالا