درباره اتاق
خدمات الکترونیک
معرفی استان
تشکل ها
فعالین اقتصادی

اطلاعیه رفع تعهد ارزی

دسته بندی اطلاعیه / 1400/6/1

از کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی عضو اتاق گرگان که تا این تاریخ به هردلیل نتوانسته اند نسبت به ایفای تعهدات ارزی خود درسالهای 1397 لغایت 1400اقدام نمایند، تقاضا می شود  به منظور پرهیز از اقدام قضایی در اسرع وقت نسبت به تکمیل فرم های پیوست اقدام نموده و فرم های تکمیل شده را به آقای مهندس سعید رستمی در محل اتاق بازرگانی گرگان تحویل فرمایند.


https://edu.gccim.com/blog/1240

ارسال نظر

بالا