درباره اتاق
خدمات الکترونیک
معرفی استان
تشکل ها
فعالین اقتصادی

اعزام هیات بازدید کننده برای نمایشگاه بین المللی واردات شانگهای از طرف اتاق مشترک ایران و چین

دسته بندی اطلاعیه / 1402/6/12

اعزام هیات بازدید کننده برای نمایشگاه بین المللی واردات شانگهای از طرف اتاق مشترک ایران و چین

فایل ها


https://edu.gccim.com/blog/1464

ارسال نظر

بالا