درباره اتاق
خدمات الکترونیک
معرفی استان
تشکل ها
فعالین اقتصادی

آگهی مجمع عمومی فوق العاده و متعاقبا عادی انجمن سردخانه داران، سورتینگ داران و بسته بندی استان گلستان

دسته بندی اخبار / 1402/8/14

به اطلاع میرساند بر اساس تصمیمات متخذه توسط هیئت مدیره ، مجمع عمومی فوق العاده و متعاقبا عادی  انجمن سردخانه داران، سورتینگ داران  و بسته بندی استان گلستان راس ساعت 10 صبح روز دو شنبه مورخ 29آبانماه جاری بمنظور اصلاحات جزیی در اساسنامه وانتخاب هیئت مدیره جدید در محل سالن کنفرانس اتاق تشکیل میگردد، از کلیه فعالان در این حوزه ها دعوت میگردد با دردست داشتن کارت بازرگانی یا عضویت در اتاق و فیش واریزی بابت ورودیه در انجمن به مبلغ 10 میلیون ریال و فیش واریزی بابت حق عضویت سالیانه بمبلغ 2میلیون ریال  بحساب شماره 997845397 یا کارت شماره 6037707000494173 نزد بانک کشاورزی گرگان در جلسه مجمع حضور بهم رسانند.

اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی گرگان


https://edu.gccim.com/blog/1524

ارسال نظر

بالا