درباره اتاق
خدمات الکترونیک
معرفی استان
تشکل ها
فعالین اقتصادی
جدول نمایشگاه های شرکت بازرگانی پارس پگاه تجارت

جدول نمایشگاه های شرکت بازرگانی پارس پگاه تجارت

تصویب نامه هیئت وزیران در خصوص اخذ حقوق ورودی عوارض و مالیات بر ارزش افزوده کالا های وارداتی

تصویب نامه هیئت وزیران در خصوص اخذ حقوق ورودی عوارض و مالیات بر ارزش افزوده کالا های وارداتی

بازگشایی سامانه ثبت فروش ریالی

بازگشایی سامانه ثبت فروش ریالی

گزارش ارزیابی ریزش های جوی و منابع آب استان گلستان

گزارش ارزیابی ریزش های جوی و منابع آب استان گلستان

محل کسب و کار شکت های مستقر در شهرک های صنعتی در رابطه صدور کارت بارگانی

محل کسب و کار شکت های مستقر در شهرک های صنعتی در رابطه صدور کارت بارگانی

ابلاغ مصوبات یکصد و دوازدهمین جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید

ابلاغ مصوبات یکصد و دوازدهمین جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید

پاویون ایران در نمایشگاه تخصصی صنعت ساختمان اربیل کردستان عراق

پاویون ایران در نمایشگاه تخصصی صنعت ساختمان اربیل کردستان عراق

تصویب نامه هیئت وزیران در مورد اخذ سود بازرگانی و حقوق ورودی کالا در سال1400

تصویب نامه هیئت وزیران در مورد اخذ سود بازرگانی و حقوق ورودی کالا در سال1400

گزارش "فروردین ماه 1400" تهیه شده در مرکز پژوهش های اتاق ایران

 گزارش "فروردین ماه 1400" تهیه شده در مرکز پژوهش های اتاق ایران

موافقت فعالیت ترانزیتی از 5 گذر گاه مرزی عراق

موافقت فعالیت ترانزیتی از 5 گذر گاه مرزی عراق

اعزام هیئت تجاری به انگلستان

اعزام هیئت تجاری به انگلستان

پاویون ایران در ترکیه

پاویون ایران در ترکیه

عودت کامیون های توقیفی در ترکمنستان

 عودت کامیون های توقیفی در ترکمنستان

مساعدت با کارفرمایان در دوره کرونا از سازمان تامین

مساعدت با کارفرمایان در دوره کرونا از سازمان تامین

بالا