درباره اتاق
خدمات الکترونیک
معرفی استان
تشکل ها
فعالین اقتصادی
مصوبات سی و پنجمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان گلستان

مصوبات سی و پنجمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان گلستان در تاریخ 1399/05/09 به صورت فایل PDF به پیوست می باشد.

مصوبات سی و چهارمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان گلستان

مصوبات سی و چهارمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان گلستان در تاریخ 1399/04/30 به صورت فایل PDF به پیوست می باشد.

مصوبات سی و سومین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان گلستان

مصوبات سی و سومین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان گلستان در تاریخ 1399/04/11 به صورت فایل PDF به پیوست می باشد.

مصوبات سی ودومین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی

مصوبات سی ودومین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی  در تاریخ 1399/03/27  در فایل PDF به پیوست می باشد.

مصوبات سی و یکمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان گلستان

مصوبات سی و یکمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان گلستان در تاریخ 1399/02/28 به صورت فایل PDF به پیوست می باشد.

مصوبات سی امین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی

مصوبات سی امین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان گلستان در تاریخ   1399/02/03 به پیوست PDF می باشد. 

بالا