درباره اتاق
خدمات الکترونیک
معرفی استان
تشکل ها
فعالین اقتصادی

اعضای کمیسیون کشاورزی

 

اعضاء کمیسیون کشاورزی وصنایع غذایی اتاق گرگان

- معاون محترم هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری

- رئیس محترم سازمان برنامه و بودجه گلستان

- رئیس محترم سازمان جهاد کشاورزی گلستان

- رئیس محترم سازمان صنعت،معدن وتجارت گلستان

- رئیس محترم سازمان امور اقتصاد و دارایی گلستان

- مدیرکل محترم هواشناسی گلستان

- مدیر کل محترم شیلات گلستان

- مدیر کل محترم منابع طبیعی گلستان

- مدیرکل محترم محیط زیست گلستان

- مدیرکل محترم  گمرکات گلستان

- مدیرکل محترم استاندار د و تحقیقات صنعتی گلستان

- مدیرکل محترم دامپزشکی گلستان

- مدیر کل محترم روستائی استانداری گلستان

- رئیس محترم دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گلستان

- مدیر محترم امورشعب بانک کشاورزی در استان گلستان

- مدیرکل محترم غله و خدمات بازرگانی گلستان

- مدیرمحترم شرکت شهرک های صنعتی گلستان

- مدیرمحترم شرکت پشتیبانی اموردام گلستان

- معاونت محترم حفاظت وبهره برداری شرکت سهامی آب منطقه ای گلستان

- مدیر محترم سازمان تعاون روستائی گلستان

- رئیس محترم مرکز تحقیقات کشاورزی ومنابع طبیعی گلستان

- جناب آقای تربتی نژاد نماینده محترم منتخب استان گلستان در مجلس شورای اسلامی

- مدیر کل محترم امور اقتصادی استانداری گلستان

-جناب آقای فارقی رئیس محترم کمیسیون کشاورزی و صنایع غذائی اتاق ایران

--جناب آقای مهندس شریعتمدار رئیس محترم مرکز مطالعات راهبردی کشاورزی و آب  اتاق ایران

-جناب آقای دکتر روشنی رئیس موسسه تحقیقات پنبه کشور و عضو محترم کمیسیون کشاورزی

- معاون محترم بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی 

- معاون محترم اموردام سازمان جهاد کشاورزی

- معاون محترم برنامه ریزی و امور اقتصادی سازمان جهاد کشاورزی

- رئیس محترم سازمان نظام مهندسی کشاورزی ومنابع طبیعی

- مدیر محترم صنایع روستائی جهاد کشاورزی

-جناب آقای دامغانی عضو محترم کمیسیون کشاورزی

-جناب آقای قره باش عضو محترم کمیسیون کشاورزی

-جناب آقای ساسان پور جعفری مدیر محترم مزرعه نمونه

-جناب آقای دکتر مبصری عضو محترم کمیسیون کشاورزی

-جناب آقای جافر مدیرعامل محترم اتحادیه مرغداران گلستان

-جناب آقای برزمینی عضو محترم کمیسیون کشاورزی

- جناب آقای مهندس هامان هاشمی عضو محترم کمیسیون کشاورزی

-جناب آقای مهندس خاری عضو محترم  کمیسیون کشاورزی

-جناب آقای رضا افتخارالدین عضو کمیسیون کشاورزی

-جناب آقای حسن جرجانی عضو کمیسیون کشاورزی

-جناب آقای صفری پور رئیس محترم هیئت مدیره  انجمن  زیتون گلستان عضو کمیسیون کشاورزی

-جناب آقای رضا علی جعفری مدیر عامل محترم اتحادیه شرکت های تعاونی تولید زرخیز دشت گلستان عضو کمیسیون کشاورزی و صنایع غذایی

- جناب آقای ایمانی عضو محترم کمیسیون کشاورزی

- جناب آقای نوری نیا عضو محترم کمیسیون کشاورزی

-جناب آقای جرجانی عضو کمیسیون کشاورزی

-جناب آقای افضلی عضو کمیسیون کشاورزی

-جناب آقای سروش رفاهی عضو کمیسیون کشاورزی

-جناب آقای افشین اسماعیل پور عضو محترم کمیسیون کشاورزی

-جناب آقای حسن شاهینی عضو محترم کمیسیون

-جناب آقای فتح ا..نژادعضو محترم کمیسیون

- جناب آقای امیریوسفی  رئیس  محترم کمیسیون کشاورزی

-جناب آقای رمضان مقصود لو عضو محترم کمیسیون کشاورزی

-جناب آقای حسینیان عضو محترم کمیسیون کشاورزی

-جناب آقای مجید یزدی مدیرعامل محتر م شرکت بین المللی نمایشگاه های گلستان عضو کمیسیون

-جناب آقای هزارجریبی مدیر محترم شرکت خدمات حمایتی گلستان 

-جناب آقای حسن پور مدیر محترم بازرگانی سازمان جهاد کشاورزی گلستان

-جناب آقای آیدانی عضو کمیسیون کشاورزی

-جناب آقای امانزاده عضو کمیسیون کشاورزی

-جناب آقای مهندس  سعید رستمی مشاور کمیسیون کشاورزی وصنایع غذایی اتاق گرگان

-جناب آقای فندرسکی دبیر محترم اجرایی ا تاق

بالا