درباره اتاق
خدمات الکترونیک
معرفی استان
تشکل ها
فعالین اقتصادی

برنامه 5 ساله کمیسیون

راهبردهای اصلی

 1. تامین امنیت غذایی درافق 1404
 2. افزایش بهره وری آب وافزایش تولید ماده خشک تولیدی از هر متر مکعب آب
 3. توسعه سرمایه گذاری های نوین دربخش کشاورزی با رعایت ملاحظات زیست محیطی
 4. توسعه صادرات غیر نفتی دربخش کشاورزی

راه های دستیابی به راهبردهای اصلی

 1. تخصصی کردن اتاق های ایران بر اساس مزیت های نسبی
 2. حمایت از سرمایه گذاری های نوین واقتصادی دربخش کشاورزی
 3. انتخاب گونه های زراعی و باغی کم آب بربا توجه به شرایط جدید آب و هوایی
 4. کاهش هزینه های تولید ازطریق بهینه سازی مصرف نهاده ها مانند کود،بذر،سموم نباتی،انرژی،ماشین آلات و..
 5. تقسیم بندی صحیح وظایف بین دولت و بخش خصوصی
 6. توسعه کسب وکارهای خانوادگی به منظور کاهش هزینه های تولید

 

وظیفه دولت

 1. تامین زیر ساختها
 2. اصلاح رویکردها درسیاست خارجی از سیاست های فرهنگی به اقتصادی
 3. خصوصی سازی واقعی و اجرای سیاست های کلی اصل 44
 4. تامین تسهیلات ومنابع ارزان قیمت
 5. دست یابی به تکنولوژی های جدید ونقش آفرینی منطقه ای

 وظیفه بخش خصوصی

 1. سرمایه گذاری در زمینه های نوین و دارای مزیت دراستان
 2. توسعه کسب وکار های کوچک و خانوداگی دربخش زراعت، دامپروری،آبزی پروری
 3. تشکیل هولدینگ های صادراتی وکشف بازارهای جدید منطقه ای و فرا منطقه ای
 4. رعایت قوائد وفرمولبندی تجارت خارجی  درزمینه بسته بندی،برندسازی،کیفیت واستانداردها

ماموریت های اصلی کمیسیون کشاورزی،صنایع غذایی،آب و محیط زیست اتاق گرگان طی 5 سال آینده  

 1. استقراردبیرخانه دائمی مدیریت مشارکتی آب در اتاق گرگان واجرای برنامه ها وماموریت های محوله وانتشار گزارشات سالانه
 2. استقرار دبیرخانه دائمی کشت درختان مثمردراراضی شیبدارواجرای برنامه هاوماموریت های محوله وانتشار گزارشات سالانه
 3. استقراردبیرخانه دائمی توسعه پرورش میگو ،ماهیان گرمابی  وآبزی پروری واجرای برنامه ها ومامورت های محوله وانتشار گزارشات سالانه
 4. استقراردبیرخانه دائمی حفاظت از خلیج گرگان وتالاب بین المللی گمیشان واجرای برنامه ها و ماموریت های محوله وانتشار گزارشات سالانه
 5. استقراردبیرخانه دائمی کمیسیون های کشاورزی،صنایع غذایی،آب ومحیط زیست اتاق های همجواررشت،ساری،گرگان،بجنورد وسمنان واجرای برنامه ها وماموریت های محوله وانتشار گزارشات سالانه
 6. استقرار دبیرخانه دائمی استفاده از آب دریای خزر برای کشاورزی دراستان گلستان وتامین بخشی از آب مورد نیاز استان های همجوار مانند سمنان واجرای برنامه ها وماموریت های محوله وانتشار گزارشات سالانه
 7. اسقرار دبیرخانه تلفیق کشاورزی ودامپروری درقالب واحدهای خانوادگی و کوچک مقیاس واجرای برنامه ها و ماموریت های محوله وانتشار گزارشات سالانه

 

بالا