درباره اتاق
خدمات الکترونیک
معرفی استان
تشکل ها
فعالین اقتصادی

مصاحبه صدا و سیمای مرکز گلستان با یوسفی نایب رئیس اتاق گرگان درخصوص کمک رسانی جهت مقابله با ویروس کرونا

دسته بندی ویدئوها / تاریخ ثبت: 1400/2/1

مصاحبه صدا و سیمای مرکز گلستان با امیر یوسفی نایب رئیس اتاق بازرگانی گرگان درخصوص کمک رسانی فعالان اقتصادی استان گلستان جهت مقابله با ویروس کرونا

بالا