درباره اتاق
خدمات الکترونیک
معرفی استان
تشکل ها
فعالین اقتصادی

بررسی قرنطینه محصولات کشاورزی- امیر عابدی رییس کمیسیون صادرات اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی ایران

دسته بندی ویدئوها / تاریخ ثبت: 1400/9/21

بررسی قرنطینه محصولات کشاورزی- امیر عابدی رییس کمیسیون صادرات اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی ایران

بالا