درباره اتاق
خدمات الکترونیک
معرفی استان
تشکل ها
فعالین اقتصادی

گفتگوی ویژه خبری شبکه استان گلستان با مهندس چوپانی رئیس اتاق بازرگانی گرگان

دسته بندی ویدئوها / تاریخ ثبت: 1401/4/21

مصاحبه شبکه استان گلستان با مهندس چوپانی رئیس اتاق بازرگانی گرگان درخصوص ظرفیت های اشتغال آفرینی و درآمدزایی در استان گلستان

بالا