درباره اتاق
خدمات الکترونیک
معرفی استان
تشکل ها
فعالین اقتصادی

شصت و پنجمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان گلستان

دسته بندی ویدئوها / تاریخ ثبت: 1402/2/10

گزارش ویدئویی شصت و پنجمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان گلستان

بالا