درباره اتاق
خدمات الکترونیک
معرفی استان
تشکل ها
فعالین اقتصادی

اظهارات هامان هاشمی رئیس کمیسیون اتاق بازرگانی گرگان

دسته بندی ویدئوها / تاریخ ثبت: 1402/6/28

اظهارات هامان هاشمی رئیس کمیسیون اتاق بازرگانی گرگان در پنجمین جلسه همین کمیسیون

بالا