درباره اتاق
خدمات الکترونیک
معرفی استان
تشکل ها
فعالین اقتصادی

سخنان ایری نماینده مجلس شورای اسلامی در حوزه غرب استان در پنجمین جلسه کمیسیون احداث و خدمات فنی مهندسی اتاق بازرگانی گرگان

دسته بندی ویدئوها / تاریخ ثبت: 1402/7/1

سخنان ایری نماینده مجلس شورای اسلامی در حوزه غرب استان در پنجمین جلسه کمیسیون احداث و خدمات فنی مهندسی اتاق بازرگانی گرگان

بالا