درباره اتاق
خدمات الکترونیک
معرفی استان
تشکل ها
فعالین اقتصادی

اظهارات مرتضوی رئیس کمیسیون احداث و خدمات فنی مهندسی اتاق بازرگانی گرگان

دسته بندی ویدئوها / تاریخ ثبت: 1402/7/1

اظهارات محمد مرتضوی رئیس کمیسیون احداث و خدمات فنی مهندسی اتاق بازرگانی گرگان در پنجمین جلسه از این کمیسیون

بالا