درباره اتاق
خدمات الکترونیک
معرفی استان
تشکل ها
فعالین اقتصادی

اظهارات یوسفی رئیس اتاق بازرگانی گرگان پنجمین جلسه کمیسیون احداث و خدمات فنی مهندسی

دسته بندی ویدئوها / تاریخ ثبت: 1402/7/1

اظهارات یوسفی رئیس اتاق گرگان پنجمین جلسه کمیسیون احداث و خدمات فنی مهندسی اتاق بازرگانی ، صنایع ، معادن و کشاورزی گرگان

بالا