درباره اتاق
خدمات الکترونیک
معرفی استان
تشکل ها
فعالین اقتصادی

هدف گلستان افزایش صادرات به ترکمنستان

دسته بندی ویدئوها / تاریخ ثبت: 1402/7/22

مصاحبه با امیر یوسفی رئیس اتاق بازرگانی گرگان درخصوص دستاوردهای هیئت تجاری به ترکمنستان

بالا