درباره اتاق
خدمات الکترونیک
معرفی استان
تشکل ها
فعالین اقتصادی

اظهارات دومهری رئیس کمیسیون دانش بنیان اتاق بازرگانی گرگان

دسته بندی ویدئوها / تاریخ ثبت: 1402/7/23

اظهارات دومهری رئیس کمیسیون دانش بنیان درخصوص مصوبات دومین جلسه کمیسیون دانش بنیان اتاق بازرگانی گرگان

بالا