درباره اتاق
خدمات الکترونیک
معرفی استان
تشکل ها
فعالین اقتصادی

منطقه آزاد افق توسعه اقتصادی استان گلستان

دسته بندی ویدئوها / تاریخ ثبت: 1402/7/30

اظهارات رضا مبصری عضو هیئت رئیسه اتاق بازرگانی گرگان در دومین جلسه کمیسیون اقتصاد کلان

بالا