درباره اتاق
خدمات الکترونیک
معرفی استان
تشکل ها
فعالین اقتصادی

دیدگاه دولت و بخش خصوصی نزدیک تر شود

دسته بندی ویدئوها / تاریخ ثبت: 1402/7/30

اظهارات سلیمانی رئیس کمیسیون حقوقی، حمایت قضایی، مالیات، کار و تأمین اجتماعی در جلسه کارگروه کار و تامین اجتماعی اتاق بازرگانی گرگان

بالا