درباره اتاق
خدمات الکترونیک
معرفی استان
تشکل ها
فعالین اقتصادی

قیمت های به سوی واقعی شدن سوق پیدا کنند

دسته بندی ویدئوها / تاریخ ثبت: 1402/8/1

اظهارات امیر یوسفی رئیس اتاق بازرگانی در هفتاد و سومین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان گلستان

بالا