درباره اتاق
خدمات الکترونیک
معرفی استان
تشکل ها
فعالین اقتصادی

چشم انداز و چالش های رونق تولید در استان گلستان

دسته بندی ویدئوها / تاریخ ثبت: 1402/8/6

مصاحبه تلویزیونی با یوسفی رییس اتلق بازرگانی گرگان درخصوص چشم انداز و چالش های رونق تولید در استان گلستان

بالا