درباره اتاق
خدمات الکترونیک
معرفی استان
تشکل ها
فعالین اقتصادی

بلندمرتبه سازی ضرورت توسعه گرگان

دسته بندی ویدئوها / تاریخ ثبت: 1402/8/30

اظهارات مرتضوی رئیس کمیسیون احداث و خدمات فنی - مهندسی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی گرگان

بالا