درباره اتاق
خدمات الکترونیک
معرفی استان
تشکل ها
فعالین اقتصادی

اظهارات قره باش در سومین جلسه کمیسیون حمل و نقل، ترانزیت و لجستیک اتاق بازرگانی گرگان

دسته بندی ویدئوها / تاریخ ثبت: 1402/9/19

اظهارات قره باش در سومین جلسه کمیسیون حمل و نقل، ترانزیت و لجستیک اتاق بازرگانی گرگان

بالا