درباره اتاق
خدمات الکترونیک
معرفی استان
تشکل ها
فعالین اقتصادی

بررسی نحوه صدور گواهی بهداشت گیاهی و رعایت موازین و مقررات قرنطینه کشور های عضو اتحادیه اوراسیا و ازبکستان

دسته بندی اخبار شورای گفتگو / 1400/9/20

جلسه کمیته کارشناسی شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان گلستان با موضوع  بررسی نحوه صدور گواهی بهداشت گیاهی و رعایت موازین و مقررات قرنطینه کشور های عضو اتحادیه اوراسیا و ازبکستان


https://edu.gccim.com/blog/1259

ارسال نظر

بالا